Comparteix:

Resultats del Programa de Doctorat

Estadístiques

En el període 2007-2011, en el Programa de Doctorat en Enginyeria Telemàtica es van defensar 31 tesis doctorals amb una mitjana de 6,2 tesi per any. En el període 2012-2016 el nombre de tesis presentades han estat de 32 amb una mitjana de 6,4 tesi per any. En resum, en els últims 10 anys (2006-2016) s'han realitzat 63 tesis.

La universitat fomenta la participació d'experts internacionals en els tribunals de tesi. El nostre programa fomenta la defensa de tesis llegides amb menció europea o internacional. En el període 2012-2016 s'han llegit un total de 15 tesis amb menció internacional, que es correspon a un 46% de tota la producció. A més, la participació d'experts internacionals en les avaluacions creix fins gairebé el 60% (46% en la composició de tribunals i 55% en els informes de valoració previs a la defensa).

En els propers cursos es preveu un progressiu increment d'aquesta participació, donada la major implicació dels doctorands en programes de mobilitat per a l'obtenció de la menció internacional del títol de doctor, així com els convenis de col·laboració existents.

La vocació internacional del programa es fa evident també per l'elevat nombre d'estudiants i professors que fan estades en universitats i centres d'investigació de reconegut prestigi, com ara Columbia, UCLA, UCSB, KTH, etc. Fruit d'aquesta mobilitat, els membres del programa atresoren una àmplia xarxa de contactes que potencien la participació en projectes d'àmbit internacional, en col·laboració amb grups de recerca de tot el món.

La figura adjunta mostra la procedència dels alumnes de doctorat del 2013 al 2016

Informació sobre els titulats del Programa de Doctorat

Com a mostra del resultat, s'ha fet un seguiment dels titulats del programa de doctorat des de l'any 1998. S'ha observat que, bàsicament, els titulats dels primers anys del programa de doctorat desenvolupen la seva activitat professional en el propi Departament i han permès nodrir el gran creixement que l'àrea de Telemàtica ha tingut en la investigació i docència de la universitat. Part d'aquests doctors van abandonar la UPC en la qual exercien com a professors per anar a altres universitats a iniciar o consolidar l'àrea de la Telemàtica, que també ha sofert un gran creixement. Universitats com la Pompeu Fabra, la de Cartagena o la de les Illes Balears són clars exemples.

Gradualment el destí dels titulats del programa s'ha anat generalitzant i avui dia hi ha un nombre important que nodreix universitats de Sud-Amèrica com la Pontifícia Bolivariana de Colòmbia o la Universitat Javeriana a Bogotà, Colòmbia, Iran, o països asiàtics entre d'altres.

En paral·lel també s'aprecia una tendència dels titulats a incorporar-se a centres d'investigació nacionals (com la Fundació i2CAT, CTTC o Barcelona Digital) o internacionals (NEC Europe, NTT DOCOMO, Euro-Labs, etc.). Alguns d'ells també han estat contractats per empreses que reconeixen el valor que aporten els doctors com INDRA, GTD o Evaluates entre d'altres.

Un resum de la inserció professional dels titulats es pot trobar a la següent figura:

Dades d'inserció laboral dels titulats del Programa de Doctorat d'Enginyeria Telemàtica entre els anys 2007-2012

En el gràfic, s'indica categoria com "es desconeix", però aquesta és zero, la qual cosa vol dir que no es té un seguiment complet dels egressats. La categoria "buscant feina" correspon a estudiants que han finalitzat la seva tesi i estan en procés de trobar el seu primer treball.