Comparteix:

WNG

Grup de Xarxes sense Fils

Introducció

El grup de xarxes sense fils (WNG) desenvolupa les seves tasques de recerca i transferència de tecnologia en diferents àmbits relacionats amb les comunicacions mòbils, xarxes ad-hoc, xarxes heterogènies, xarxes mallades, etc. Ha participat i participa en nombrosos projectes tant nacionals com internacionals.

Actualment, els principals temes d'interès per al grup WNG són els següents:

 • Disseny i avaluació de les capacitats de xarxes mallades mitançant una aproximació multinivell (nivell físic, MAC, xarxa i aplicació) que permeti identificar i implementar mecanismes cross-layer.

 • Oferir solucions per a extendre les xarxes convencionals (fixa i mòbils) a qualsevol lloc i en qualsevol moment. Es pretent aportar solucions tecnològiques que permetin la ubiqüitat de la xarxa Internet.

 • Disseny i avaluació de xarxes multisalt aplicades a les xarxes mallades (mesh netwoks) i les xarxes de sensors. En particular es fa èmfasi en l’optimització de protocols per les diferents aplicacions d’aquestes.

 • Avaluació de sistemes de generació i utilització del context per optimitzar l’ús de les xarxes de telecomunicacions.

 

Línies de recerca

 • Estudi dels mecanismes per a compartir el canal ràdio adequats per a les xarxes mallades. També es d'interés el desenvolupament de mecanismes de selecció de canal distribuïda per a aquest tipus de xarxes.

 • Estudi de les posibilitats de l'us d 'una interfície ràdio IEEE802.11, IEEE802.15.4, IEEE802.16 i TETRA en construcció de xarxes mallades.

 • Estudi i disseny de mecanismes d'auto-identificaió i suport a la movilitat dels nodes sobre xarxes IPv6 i IPv4.

 • Estudi dels protocols d'encaminament autoconfigurables i escalables per a plataformes amb nodes de sensors amb interfície ràdioIEEE802.15.4 i amb nodes amb interfície ràdio IEEE802.11.

 • Estudi i disseny de mecanismes de descubriment de serveis escalables per al seu us en els diferents tipus de xarxes mallades.

 • Valoracions sobre l'ús de solucions extrem a extrem davant de les quals utilitzem un element interposat (poxy o gateway) en les xarxes mallades, per als nivells de transport (TCP i SCTP), sessions, i aplicació (adaptació de continguts).

 • Desenvolupament d’elements per la millora de la connectivitat de xarxes heterogènies que ofereixi mecanismes per a arrenjar els problemes de pèrdua de prestacions i d'interoperabilitat.

 • Estudi de la capacitat del punt d'interconnexió i de la distribució de la capacitat entre els nodes d'una xarxa en un escenari amb la xarxa d'accés móbil (GPRS, EGPRS i UMTS). S'estudien les estratègies de repartiment de la capacitat entre els nodes de als xarxa de distribució i la de captació.

 • Estudi de la presència basada en SIP com mecanisme de generació de context que faciliti la comunicació.

 • Ús del context com a mecanisme per optimitzar la comunicació.

 

Projectes destacats

El grup de Xarxes Sense Fils (WNG) ha participat en nombrosos projectes de recerca i desenvolupament relacionats amb les comunicacions mòbils, xarxes sense fils, protocols de comunicació i adaptació de continguts. Durant els últims 10 anys s'ha obtingut sempre un projecte d' I+D del Ministerio de Educación y Ciencia actiu, i entre la resta de projectes cal destacar els següents:


Projectes en curs

I2Cat. La Generalitat de Catalunya juntament amb la UPC han promogut un projecte que centralitza els esforços a Catalunya de promoció d'una Internet de segona generació. Dins d'aquest projecte el WNG s'encarrega de demostrar les possibilitats d'accés a Internet des de sistemes mòbils. Els últims treballs s'han centrat en l'ús de les xarxes de sensors en diferents àmbits com la gestió municipal (projecte Sanvi-Sens), l’àmbit hospitalari (projecte Hospisegur) i les propostes de noves xarxes (projecte TRILOGY).

Infopoints II. Millora de les funcionalitats de punts d’informacio de l‘empresa FuturLink.


Projectes realitzats

UAMN (2006-2007). Projecte finançat per la Fundació i2cat i Vodafone R & D, de disseny i implementació d’una xarxa multisalt sense fils assistida a través d’UMTS.

Media Mòbil (2006). Projecte amb ajuts del CIDEM (administració autonòmica) a través d' I2CAT, on s'han de desenvolupar estudis i demostradors sobre DVB-H, streaming sobre telèfons mòbils, interactivitat sobre dispositius mòbils, localització i control de presència i missatgeria instantània també sobre telèfons mòbils.

Mesh network trial (2005). Projecte realitzat per a Vodafone en el qual s’avaluen les possibilitats de les xarxes mòbils ad-hoc.

IST ELIN (2002-05) Projecte europeu on es va desenvolupar una aplicació de diari digital multiformat. La part en la qual va participar la UPC corresponia al lliurament d'informació de forma eficient, adaptant continguts, a dispositius mòbils.

Performance Evaluation of Wireless Proxies (2004). Conveni amb l'empresa israelita Flash Networks per a la comparativa de proxies de millora de prestacions per a sistemes GPRS/UMTS.

Serveis UMTS i tècniques avançades de localització (2003-04). El grup fou mereixedor d'un dels cinc projectes PPT (Plan de Promoción Tecnológica del UMTS) que Telefónica Móviles va concedir.

IST RIU253 (2003). Projecte europeu emmarcat com a una mesura d'acompanyament. L'objectiu fou l'elaboració de recomanacions per a millorar les prestacions d'accés a Internet en xarxes de 2,5G i 3G.

IST WIU253 (2003). Es tracta d'un ajut de la CE per a l'organització d'una conferència de disseminació de recomanacions per a la millora de les prestacions de l'accés a Internet per a sistemes mòbils GPRS i WLAN.

IST EMILY (2001-03). Projecte europeu que planteja el us d'un sistema híbrid de localització que combini la localització mitjançant el sistemes cel·lular terrestre i el GPS.

IST INTERNODE (2000-02). Projecte amb finançament de la Comissió Europea que planteja el desenvolupament d'un una VPN provisionable per a sistemes mòbils GPRS i WLAN.

COMESVA (2001). Projecte realitzat per a RSE Aplicaciones Territoriales en el marc d'una acció PROFIT. Centrat en la realització d'aplicacions i utilitats per a la venda d'informació de localització i cartografia. Sobre una plataforma PDA i PC es disposa d'una aplicació de visualització de cartografia digital vectorial en la que es lloga l'us temporal de la cartografia. El control del seu us es pot fer per SMS.

Wireless IP (2000). Es va realitzar, per encàrrec d' ALCATEL, la construcció d'un simulador de wireless LAN IEEE802.11 per al seu us com a xarxa d'accés IP en accés Internet.

Millora de les prestacions de TCP sobre GPRS (2000). Es un estudi desenvolupat per a Vodafone en la que s'ofereixen recomanacions sobre com millorar les prestacions de la família de protocols d'Internet sobre GPRS.

 

Persona de contacte

Anna Calveras Auge

email:


Més informació sobre el grup de recerca

http://wireless.upc.edu