Comparteix:

Publicacions

El Programa de Doctorat determina que per poder finalitzar la tesi doctoral cada estudiant ha de tenir almenys 1 publicació JCR on sigui el/la primer/a autor/a (a més d'altres tipus de publicacions) on el seu contingut presenti una o més de les aportacions de la tesi. Cal tenir en compte la feina que comporta la realització d'una publicació d'aquest tipus, essent el temps necessari entre 1 any i 1 any i mig per a la seva realització. L'objectiu formatiu és la publicació dels resultats de la tesi en revistes, preferentment d'alt impacte (índex JCR).

Les publicacions es poden realitzar en qualsevol fase dels 3 anys de doctorat.

Segons acord del Consell de Departament "C.ENTEL/2022/02/05”,

per a aquells/es estudiants/tes que realitzin la Tesi Doctoral en modalitat de Doctorat Industrial i que la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat hagi concedit el procediment de confidencialitat recollit al punt 10.3 de la normativa acadèmica de l’Escola de Doctorat, en el cas que no puguin complir amb els requeriments ordinaris, la CAPD podrà autoritzar el dipòsit després de valorar els següents mèrits del/la doctorand/a en els quals la seva participació i contribucions han de quedar acreditades documentalment:

       - Patents: PCT enregistrada, o acceptada, amb conformitat de publicació.

       - Documents d’estandarització d’organismes reconeguts internacionalment (ANSI, ETSI, IEEE, IETF, ITU-T, ISO o altres)

       - Participació en activitats de recerca rellevants on quedi acreditada documentalment per l’empresa la seva contribució específica i aportació científica en un document signat pel tutor de l’empresa, exposant el tipus d’activitat: Proves de concepte, proves de camp, testbeds o prototipus, estudis basats en simulació o analítics, o altres aspectes objectivament significatius.