Comparteix:

Presentació i defensa pública de la tesi doctoral

Els procediments que defineixen com realitzar el redactat, presentació i defensa pública de la tesi doctoral es troben recollits en els capítols 10, 11 i 12 de la Normativa Acadèmica dels Estudis de Doctorat de la UPC.

Per iniciar el procés de lectura d'una tesi han de tenir publicacions en congressos de solvència reconeguda en l'àrea de recerca de la mateixa i articles en revistes indexades JCR.

El/la doctorand/a ha de ser el/la primer/a autor/a d'almenys 1 publicació JCR on el seu contingut presenti una o més de les aportacions de la tesi. En qualsevol cas la CAPD haurà de valorar si els treballs són suficients per a la defensa de la tesi. Per aquest motiu es recomana que abans d'iniciar el procés de dipòsit es consulti amb la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) sobre l'adequació dels resultats.

Com a regla general, i per evitar retards en aquest procés, es suggereix consultar la CAPD la viabilitat del dipòsit de la tesi abans d'iniciar la petició de lectura de la mateixa, indicant quines són les publicacions. Per a això, s'haurà d'enviar a la CAPD (mitjançant un e-mail al coordinador del programa) un resum de les aportacions realitzades que inclogui les següents dades, addicionalment a la documentació reglamentaria:

  • 1.1 Sumari: Un resum de la tesi doctoral d'aproximadament una pàgina.

  • 1.2 Contribucions: Una llista de totes les contribucions realitzades a la tesi doctoral amb una breu descripció d'un paràgraf justificant la rellevància de cadascuna d'elles.

  • 1.3 Publicacions: Una llista de totes les publicacions del/de la doctorand/a indicant quines de les contribucions de la tesi presenta cadascuna.

Llistat numerat de la documentació necessària (https://doctorat.upc.edu/ca/tesi-doctoral/tesi-doctoral?set_language=ca):

2.Tesi: Tesi Doctoral (pujada a AteneaPhD).

3. Resum de la Tesi, en format oficial de l’Escola de Doctorat (en català o espanyol, i en anglès).

4. DAD

5. Model IEE: Informe de 2 experts externs, un dels quals ha de ser internacional (a partir de 25 de maig de 2022, segons Pla Millora DOC000001404.M.6.2021, Informe d’Acreditació 2021).

6.1 Model T: Proposta de Tribunal, almenys un ha de ser internacional, excepte que ho autoritzi la Comissió de Doctorat (a partir de 25 de maig de 2022, segons Pla Millora DOC000001404.M.6.2021, Informe d’Acreditació 2021).

6.2 CV breu dels membres del tribunal.

7. Model ADT: Autorització del/la Director/a.

8. Model TDX: Declaració d’autor dels drets per a TDX.

9. Model ADU: Informe de qualitat i autorització de la Comissió de Doctorat

Opcionals:

Model PTDC: En cas de presentació amb processos de confidencialitat.

Model ET: En cas d’embargament temporal.

En cas solicitud de Menció Internacional

Model MI: Solicitud de la Menció Internacional.

Model AA: Aval i autorització.

Certificat d’Estància.

La Comissió estudiarà la documentació i en el termini màxim d'un mes avaluarà la proposta de dipòsit i defensa. En cas que no es compleixin aquests criteris la Comissió rebutjarà la proposta de lectura, que no es podrà tornar a presentar-se fins que no s'hagin realitzat noves contribucions.

Els criteris de garantia de la qualitat anteriors estan subjectes a ser revisats periòdicament per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat. Sempre que això es faci es donarà un període de transició adequat.