Comparteix:

Criteris de valoració de mèrits i ponderació

L'admissió al Programa de Doctorat està, en última instància, regulada per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD). En el procés d'admissió que realitza la CAPD es sol·licita la següent informació de cada un dels estudiants:

 • Expedient acadèmic
 • Currículum Vitae
 • Escrit en el qual es descrigui l'interès en fer el doctorat i l'àrea d'investigació en la qual volen desenvolupar la seva tesi
 • Dos contactes als quals es puguin sol·licitar recomanacions sobre el candidat
 • Proposta de director de la seva tesi doctoral en el cas de tenir el beneplàcit del mateix

Aquesta informació s'emmagatzema a la Intranet perquè els membres de la CAPD la puguin consultar. En les reunions periòdiques de la CAPD s'analitzen totes les sol·licituds d'admissió que s'han rebut en el període anterior. Les admissions es resolen en el termini inferior a un mes. El mecanisme utilitzat és la consulta mitjançant correu indicant la carpeta de la intranet en què es troba la informació del candidat i donant un termini de tres setmanes perquè es manifestin objeccions a l'admissió de l'estudiant. En cas de conflicte (opinions contraposades dels membres) es podrà sol·licitar una reunió presencial per resoldre l'admissió. En aquesta reunió es podrà convidar al director de tesi proposat perquè manifesti la seva opinió sobre el candidat.

En cas de no existir proposta de director de tesi, la CAPD proposarà l'assignació. En base a les preferències de tema de recerca del candidat per a la realització de la tesi, es sol·licitarà al membre de la CAPD més proper a aquest tema una proposta de director. Si el responsable d'aquesta àrea no ho pogués atendre es buscaria una altra àrea i es repetiria la sol·licitud. Si un cop consultats tots els membres de la CAPD no es trobés Director no es podria acceptar la sol·licitud.

Quan al candidat se li assigna un director de tesi es procedeix al procés d'admissió basat en la valoració en la qual es consideren els següents elements amb una puntuació de 0 a 10 i amb la següent ponderació:

 • Expedient acadèmic i procedència (30%)
 • Experiència de recerca (10%)
 • Coneixements d'idiomes (10%)
 • Altres aspectes rellevants descrits en el CV i no considerats en els tres punts anteriors (5%)
 • Valoració del director de la seva tesi doctoral (30%)
 • Valoració de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (15%)

L'estudiant serà admès si supera una puntuació de 7 punts.

Juntament amb l'admissió, la CAPD emetrà unes recomanacions de matrícula en el cas de requerir complements de formació. Els crèdits recomanats (fins a un màxim de 30) corresponen a assignatures de l'àrea de Telemàtica i que es puguin cursar amb la major brevetat.