Comparteix:

Normativa Estudiants

Els criteris que defineixen els requisits a complir pels estudiants relacionats amb el Programa de Doctorat, es troben recollits en la Normativa Acadèmica dels Estudis de Doctorat de la UPC. Pel que fa als / les estudiants, aquests criteris s'apliquen per:

  • Ser admès al programa de doctorat.

El Programa de Doctorat en Enginyeria Telemàtica ofereix un màxim de 10 places per curs acadèmic per als estudiants de nou accés.

A continuació, es resumeixen els punts més importants.

Criteris per admetre estudiants en el Programa de Doctorat

D'acord amb el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, per accedir als estudis de doctorat cal tenir el títol oficial espanyol de grau (o equivalent) i el de màster universitari.

No obstant això, també podran accedir als estudis de doctorat aquelles persones que es trobin en algun dels supòsits que s'esmenten a la la Normativa Acadèmica dels Estudis de Doctorat de la UPC en el seu capítol 4, apartats d) al g) (pàg. 5).

En tots els casos, es requereix un mínim de 300 crèdits ECTS (o equivalent) entre els estudis de grau i màster, i complir un dels següents criteris:

  1. Mínim de 60 crèdits ECTS superats i identificats en el programa amb aquesta finalitat, ja siguin oferts pels màsters universitaris vinculats o directament pel programa de doctorat. Hi ha la possibilitat que fins a 45 crèdits d'aquests 60 provinguin de convalidacions.
  2. Titulació de màster universitari del mateix àmbit de coneixement (TIC), que és determinat per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat.