Comparteix:

Descripció, Objectius i Antecedents

Descripció i Objectius

El Programa de Doctorat en Enginyeria Telemàtica s'emmarca dins del sector de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) (l'àrea de les Ciències de la Computació i Tecnologia de la Informació, en termes de la ANEP).

És una àrea prioritària per al programa Horitzó 2020 de la CE dins el marc de programa Leadership in Enabling and Industrial Technologies i figura com un dels reptes recollits en el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI) i el Pla de Recerca i Innovació de Catalunya (PRI) per al període 2010-2013. De la mateixa manera, a nivell espanyol, el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020 defineix com a àrea estratègica les Telecomunicacions i la Societat de la Informació com a eix vertebrador d'un espai global.

També cal destacar que el Programa de Doctorat atén una de les prioritats definides a la Universitat Politècnica de Catalunya que reconeix l'àrea TIC com a clau per al desenvolupament tecnològic de la societat.

El Programa de Doctorat en Enginyeria Telemàtica està perfectament alineat amb l'activitat que es desenvolupa en les diferents línies de recerca del Departament d'Enginyeria Telemàtica, ENTEL. El Programa és la plataforma que permet que tot el coneixement adquirit i generat per activitat investigadora dels diferents grups de recerca es pugui revertir a la societat mitjançant la formació de personal altament qualificat, que ha de ser la base d'una economia basada en el coneixement. Els grups de recerca UPC que nodreixen el programa de doctorat són BAMPLA,GRXCA, ISG, MAPS, SISCOM i WNG.

Aquest Programa de Doctorat està concebut per a persones amb inquietuds tecnològiques i alhora creatives que desitgin millorar l'estat de l'art en el camp de l'Enginyeria Telemàtica i l'Enginyeria de Xarxes i Serveis. Els estudis de doctorat aporten un doble benefici. D'una banda, permeten satisfer la necessitat personal de comprendre, analitzar i desenvolupar una realitat tecnològica i de l'altra, capaciten la persona dotant-la d'una metodologia i d'un coneixement que podrà aprofitar en la seva activitat professional en càrrecs en els quals es precisi creativitat tecnològica. Departaments d'R + D a empreses, gestió d'equips de desenvolupament o creació d'start-up són alguns dels possibles destinacions en què aquests coneixements oferiran els màxims fruits.

Els objectius de qualitat del programa de doctorat són:

 • Formar doctors capaços de desenvolupar activitats d'I + D en entorns multidisciplinaris formats per equips humans internacionals, amb una visió crítica, i responsabilitat social.

 • Visualitzar la recerca generada en el programa de doctorat, tant en el marc nacional com internacional, per tal de canalitzar-la cap a la societat per millorar el seu benestar.

 • Realització de tesis doctorals que generin una correcta formació de l'estudiant i el doten dels coneixements i les eines pròpies d'un treball com a investigador.

 • Realització de tesis doctorals que aportin coneixement no només a l'estudiant, també a la societat i en particular a les formes de convertir aquest coneixement en valor.

 • Realització de tesis doctorals de qualitat contrastada mesurable mitjançant la qualitat de les publicacions que genera i l'interès que el treball desperta en la comunitat investigadora.

 • Optimitzar el procés d'elaboració d'una tesi de doctorat minimitzant el temps de la seva realització a la vegada que complint els objectius de qualitat definits.

 

Antecedents

El Programa de Doctorat en Enginyeria Telemàtica de la UPC acumula una trajectòria de més de 30 anys. Els seus orígens es remunten a l’any 1987 que sota el marc de la LRU es va crear el programa de doctorat del Departament de Matemàtica Aplicada i Telemàtica, que es caracteritzava per combinar i aplicar models matemàtics a la resolució de problemes de l'àmbit de les telecomunicacions, en particular a les xarxes de comunicació. Amb el temps les dues disciplines, la telemàtica i la matemàtica aplicada, van donar lloc a dos programes separats.

 Durant els primers anys de vigència, el programa de doctorat va formar investigadors, creant un ampli col·lectiu de professionals que van nodrir les escoles de telecomunicacions creades durant la dècada dels noranta. Entre aquestes, es pot citar la universitat Pompeu Fabra, la de les Illes Balears, la Carlos III de Madrid, la de Cantàbria, la de Málaga o la de Cartagena, les quals tenen doctors fruit del programa de doctorat en Enginyeria Telemàtica de la UPC.

En una segona fase, el programa es va internacionalitzar focalitzant-se no només en la formació de doctors nacionals sinó també internacionals, formant professionals que desenvolupen la seva activitat en universitats llatinoamericanes, com la Pontifícia Bolivariana de Colòmbia, la Universitat Javeriana a Bogotà, la Universidad de Cuenca (Ecuador), la Universidad de Antioquia (Colombia), universitats de l'Iran, etc. o en centres d'investigació d'empreses com el de NEC a Heidelberg, NTT DOCOMO EuroLabs a Munich, Ericsson a Estocolm o empreses nacionals com INDRA. Paral·lelament alguns doctors han apostat per la participació en la creació de start-ups i projectes innovadors com eNeo Labs, CTAE entre d'altres.

 Els grups de recerca que formen el programa també han estat i estan participant en diferents iniciatives nacionals o europees en la formació conjunta de doctors o en la reintroducció de doctors al nostre país basant-se en programes com Marie Skłodowska - Curie actions (MSCA), o Marie Skłodowska - Curie del FP-7-MC-CIG i 5GAuRA.

 El programa de doctorat es focalitza en l’enginyeria de xarxes, que s’adreça a aspectes com la proposta, disseny, avaluació i desplegament de nous serveis, aplicacions i infraestructures de xarxes segures i fiables tant per a entorns mòbils com fixes i de sensors, amb l’aplicació de la intel·ligència artificial, el blockchain, la seguretat, la computació al núvol, la localització, el green networking, el vehicle connectat i l’automatització de processos entre altres, sota els paraigües d’Internet i la propera generació de mòbils després de 5G (B5G i 6G).

Aquest programa està concebut per a persones amb inquietuds tecnològiques i alhora creatives que desitgen millorar l'estat de l'art en el camp de l'Enginyeria Telemàtica, l’Enginyeria de Xarxes i Serveis de comunicacions.

 Els estudis de doctorat aporten un doble benefici. D'una banda, permeten satisfer la necessitat personal de comprendre, analitzar, proposar i desenvolupar idees dins una realitat tecnològica i de l'altra, capacitar la persona dotant-la d'una metodologia i d'un coneixement que podrà aprofitar en la seva activitat professional en càrrecs en els quals es precisi creativitat i recerca tecnològica. Departaments d'R+D a empreses, gestió d'equips de desenvolupament o creació d'start-up’s són algunes de les possibles destinacions en què aquests coneixements oferiran els màxims fruits i beneficis per a la societat.

També cal esmentar que el nostre programa de doctorat va rebre la Menció de Qualitat (MCD2003-00134) durant el període 2003 a 2010, d’acord a les convocatòries publicades al BOE:

 • [BOE140] BOE núm. 140, 12 juny 2003, pàg. 22860. Concessió de la Menció de Qualitat MCD2003-00134.

 • [BOE161] BOE núm. 161, 5 juliol 2004, pàg. 24803. Renovació de la Menció de Qualitat MCD2003-00134 pel curs 2004/2005.

 • [BOE167] BOE núm. 167, 14 juliol 2005, pàg. 25140. Renovació de la Menció de Qualitat MCD2003-00134 pel curs 2005/2006.

 • [BOE245] BOE núm. 245, 12 octubre 2007, pàg. 41591. Renovació de la Menció de Qualitat MCD2003-00134 pels cursos 2007/2008, 2008/2009 i 2009/2010.

 • [BOE273] BOE núm. 273, 12 novembre 2008, pàg. 44931. Renovació de la Menció de Qualitat MCD2003-00134 pels cursos 2008/2009 i 2009/2010.

 • Cursos 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014. Informe favorable ANECA.