Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Programa de Doctorat / Procediments

Procediments

Admissió i acollida de nous estudiants

El procediment per sol·licitar l'admissió a un programa de doctorat de la UPC és el següent:

 1. Verificar els requisits d'accés i el calendari de matrícula corresponent.

 2. Sol·licitar l'admissió a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat:

  1. Donar-se d'alta a l'aplicació d'admissions i omplir el formulari d'admissió (identificació, CV, titulacions, certificats de notes ...).

  2. Acreditar documentalment els següents aspectes:

   • Titulacions legalitzades
   • Pla d'estudis i certificat de notes d'estudis previs
   • Currículum que inclogui treballs de recerca i publicacions
   • Beques i ajuts obtinguts
   • Altres mèrits.
  3. El coordinador o coordinadora del programa de doctorat emet la carta d'admissió.

Requisits específics d'admissió

L'estudiant al qual està dirigit el Programa de Doctorat és aquell que havent cursat estudis de màster en telecomunicacions o informàtica desitja aprofundir en un tema de l'àrea amb l'objectiu de poder aportar coneixement. Si bé aquest podríem dir que és el punt de partida ideal no és l'únic ja que altres titulacions prèvies són possibles, encara que amb la possibilitat de requerir complements de formació.

L'entrada natural al Programa de Doctorat és a través dels màsters que ofereix la UPC, com són Master degree in Telecommunications Engineering (MET) o Master degree in Applied Telecommunications and Engineering Management (MASTEAM) sense ser necessari en aquest fer complements de formació. Per a estudiants d'altres programes de màster, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat analitzarà l'expedient acadèmic del sol·licitant i l'àmbit en què desenvoluparà la seva tesi. En base a aquesta informació podrà decidir sobre la necessitat de realitzar complements de formació fins a un màxim de 30 crèdits. Per regla general, estudiants en possessió d'un màster en telecomunicacions (o equivalent) d'altres universitats espanyoles o europees poden accedir a la fase d'investigació directament. A estudiants amb màster en informàtica o ciències de la computació se'ls pot exigir algun reforç en la temàtica de xarxes de telecomunicació. Altres procedències han de cursar crèdits addicionals amb l'objectiu de poder adquirir els coneixements necessaris de forma ràpida.

A continuació, s'esmenten algunes de les assignatures optatives que s'ofereixen actualment en els dos màsters d'Enginyeria Telemàtica, com són:

 • Communication Networks
 • Overlay Networks
 • Distributed Systems, Internet and Web Technologies
 • Information Technology Service Management
 • Network Security
 • Networks
 • Quality of Service in Networks
 • Wireless Access Networks
 • Optimization for Applied Engineering Design
 • Network Engineering
 • ICT-based emprenedoria
 • Internet of Things and Ubiquitous IP
 • Service Engineering
 • Network Security Authentication & Authorization,

entre d’altres.

El coneixement d'anglès tant escrit com parlat és imprescindible ja que es tracta de l'idioma de comunicació que es farà servir en el doctorat, tant per la seva formació, generació de publicacions i informes, així com el d'intercanvi de coneixements amb altres investigadors.

Criteris de valoració de mèrits i ponderació

L'admissió al Programa de Doctorat està, en última instància, regulada per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD). En el procés d'admissió que realitza la CAPD es sol·licita la següent informació de cada un dels estudiants:

 • Expedient acadèmic
 • Currículum Vitae
 • Escrit en el qual es descrigui l'interès en fer el doctorat i l'àrea d'investigació en la qual volen desenvolupar la seva tesi
 • Dos contactes als quals es puguin sol·licitar recomanacions sobre el candidat
 • Proposta de director de la seva tesi doctoral en el cas de tenir el beneplàcit del mateix

Aquesta informació s'emmagatzema a la Intranet perquè els membres de la CAPD la puguin consultar. En les reunions periòdiques de la CAPD s'analitzen totes les sol·licituds d'admissió que s'han rebut en el període anterior. Les admissions es resolen en el termini inferior a un mes. El mecanisme utilitzat és la consulta mitjançant correu indicant la carpeta de la intranet en què es troba la informació del candidat i donant un termini de tres setmanes perquè es manifestin objeccions a l'admissió de l'estudiant. En cas de conflicte (opinions contraposades dels membres) es podrà sol·licitar una reunió presencial per resoldre l'admissió. En aquesta reunió es podrà convidar al director de tesi proposat perquè manifesti la seva opinió sobre el candidat.

En cas de no existir proposta de director de tesi, la CAPD proposarà l'assignació. En base a les preferències de tema de recerca del candidat per a la realització de la tesi, es sol·licitarà al membre de la CAPD més proper a aquest tema una proposta de director. Si el responsable d'aquesta àrea no ho pogués atendre es buscaria una altra àrea i es repetiria la sol·licitud. Si un cop consultats tots els membres de la CAPD no es trobés Director no es podria acceptar la sol·licitud.

Quan al candidat se li assigna un director de tesi es procedeix al procés d'admissió basat en la valoració en la qual es consideren els següents elements amb una puntuació de 0 a 10 i amb la següent ponderació:

 • Expedient acadèmic i procedència (30%)
 • Experiència de recerca (10%)
 • Coneixements d'idiomes (10%)
 • Altres aspectes rellevants descrits en el CV i no considerats en els tres punts anteriors (5%)
 • Valoració del director de la seva tesi doctoral (30%)
 • Valoració de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (15%)

L'estudiant serà admès si supera una puntuació de 7 punts.

Juntament amb l'admissió, la CAPD emetrà unes recomanacions de matrícula en el cas de requerir complements de formació. Els crèdits recomanats (fins a un màxim de 30) corresponen a assignatures de l'àrea de Telemàtica i que es puguin cursar amb la major brevetat.

Infraestructura i equipaments disponibles per als estudiants admesos

Els estudiants són convidats pel coordinador o el responsable del grup de recerca a una reunió a la seva arribada en la qual l'estudiant pot aclarir dubtes sobre els següents passos a realitzar o regles de funcionament. El coordinador aprofita aquesta reunió per aclarir i incidir en aspectes clau com són els criteris de permanència, el seguiment que es realitzarà de l'estudiant i el que s'espera d'ell.

Tots els estudiants que desenvolupen la seva investigació en el Programa de Doctorat d'Enginyeria Telemàtica compten amb un lloc de treball còmode i adequat en un despatx o laboratori compartit amb altres estudiants per fomentar un esperit de comunitat que afavoreix el lliure intercanvi d'idees i el treball col·laboració. S'inclou un espai físic individual equipat amb un PC de sobretaula que disposa de les llicències de programari d'oficina bàsiques i d'altres eines de càlcul o simulació a través del repositori de programari de la UPC, i d'eines cooperatives i d'accés a bases de dades bibliogràfiques. Els estudiants tenen accés a tot tipus de material d'oficina, servei d'impressió i sales de reunions equipades amb equips de projecció i de vídeo conferència i a altres zones comunes destinades a reunions més informals amb nevera, microones i màquina de cafè.

La Unitat de Gestió del Departament proporciona suport als estudiants de doctorat a diferents nivells: des de la gestió econòmica dels viatges, ja sigui per participació en congressos o en reunions de projectes internacionals, fins al procés de defensa en la fase final de l'elaboració de la tesi.

A més de l'esmentat anteriorment, les diferents línies que desenvolupen la investigació del Departament compten amb els recursos específics que es resumeixen a continuació:

Els alumnes de doctorat que realitzen la tesi doctoral al grup de recerca de Disseny i avaluació de Xarxes i Serveis de Banda Ampla (BAMPLA) disposen de diverses facilitats basades en emulació i simulació de xarxes i serveis, però també compten amb espais adaptats per a realitzar treballs d'investigació amb equips de xarxa singulars. D'entre ells destaquen el Laboratori de Xarxes i Serveis, que disposa d'equips EPON / GPON, Metro Ethernet, Gateways, cloud de còmput i emmagatzematge que permeten concatenació i slicing de serveis basats en NFV-MANO / SDN per a 5G i arquitectures d’Internet de propera generació configurats segons les necessitats d'usuari, tots interconnectats a una xarxa experimental amb sortida continental a 10 Gbps.

Els doctorands del Grup de Recerca en Xarxes Cel·lulars i Ad hoc (GRXCA) tenen a la seva disposició una gran varietat d'equips amb l’objectiu de dur a terme desenvolupament aplicat de les línies de recerca del grup. D'aquesta manera, els doctorands tindran accés a múltiples servidors optimitzats per dur a terme tasques de càlcul intensiu i processos de simulació. De la mateixa manera, els estudiants de doctorat de GRXCA tenen accés a diferents plataformes de desenvolupament en xarxes sense fils (basades en IEEE 802.11 i IEEE 802.15.4). El principal objectiu és el de permetre a l'estudiant de doctorat la verificació de models analítics i simulats, així com la construcció de serveis de xarxa centralitzats o distribuïts. Els doctorands de GRXCA disposaran també d'un servei de disc en xarxa per organitzar la seva informació, així com un equip individual ubicat al laboratori amb el qual dur a terme la seva recerca.

A més de proporcionar accés a diversos servidors de càlcul d'altes prestacions, el grup de Xarxes Sense Fils (WNG) posa a disposició dels alumnes de doctorat equips necessaris per a l'estudi de la gestió de recursos ràdio, com ara analitzadors d'espectre, oscil·loscopis i fonts d'alimentació de gran precisió per a l'estudi del consum d'energia de petits dispositius. El grup també compta amb material d'última generació per a la investigació sobre xarxes d'àrea local sense fils (WLAN), xarxes d'àrea personal, xarxes de sensors, infraestructures de Visible Light Communications (VLC) i 5G; incloent llicències programari i equip maquinari necessaris per proporcionar entorns de desenvolupament per a diferents plataformes d'aquests tipus de xarxes.

Referent a les xarxes de sensors, el grup compta amb una gran infraestructura fixa composta per desenes de nodes que pot ser gestionada remotament per configurar un gran nombre d'experiments. Els laboratoris docents dotats d'analitzadors de xarxes, commutadors i routers, punts d'accés Wi-Fi.

Els estudiants vinculats a la línia de Gestió, Polítiques de Preus i Serveis en Xarxes de Nova Generació (MAPS) tenen accés al laboratori virtual EmanicsLab. Aquest laboratori està suportat per una xarxa constituïda per un total de 20 nodes ubicats en deu universitats europees. El grup MAPS contribueix amb dos d'aquests nodes. Els doctorands fan servir al laboratori en les seves activitats de recerca en el camp de la gestió de xarxes i serveis, incloent sistemes de recollida i anàlisi de fluxos de trànsit, sistemes de monitorització i comptabilitat, anàlisi d'estabilitat de xarxes autònomes i mecanismes d'assignació / gestió de recursos en xarxes virtuals.

Els doctorands de la línia de Seguretat de la Informació (ISG) tenen a la seva disposició els serveis d'espai de disc en xarxa per a la realització de còpies de seguretat així com diversos servidors de càlcul optimitzats per a l'execució de diferents simuladors. El grup compta a més amb un entorn de virtualització compost per cinc servidors d'altes prestacions que permet dur a terme estudis sobre infraestructures de xarxa complexes.

El grup de recerca SISCOM es focalitza en tecnologies que permeten oferir serveis intel·ligents per a serveis d'informació i xarxes de comunicació. Més específicament, els interessos del grup se centren principalment en dues àrees: Xarxes de comunicació i Seguretat i privadesa de la informació.

Activitats complementàries per a l'estudiant

Totes les activitats quedaran reflectides en el Document d'Activitats del Doctorand (DAD, detallat posteriorment), i serà revisat pel director de tesi.

Cursos i seminaris.

Els cursos i seminaris tenen com a objectiu oferir uns coneixements, informació i formació addicionals tant en la temàtica relacionada amb la investigació de la tesi doctoral, com de l'entorn socioeconòmic i tecnològic dels estudiants.

Periòdicament, el departament amb les corresponents escoles EETAC i ETSETB, realitzen seminaris conjunts. És usual que els seminaris tinguin una durada de 2h. Un exemple d'aquests seminaris es pot trobar a l'apartat de l'agenda de l’EETAC.

En general el programa de doctorat realitza una mitjana de 6 seminaris per any. Aquesta oferta permet que cada estudiant pugui realitzar un mínim de 3 seminaris per any i cobreixi durant tot el període de formació un total de 18 hores.

Els seminaris es poden organitzar en qualsevol fase dels 3 anys de doctorat.

Workshops

Aquest programa de doctorat participa en un workshop anual, del qual ja s'han realitzat diverses edicions. El workshop "Barcelona Forum on PhD. Research in Informació i Comunicació" té una durada d'1 dia. L'objectiu formatiu és l'assistència i participació en workshops i reunions de treball on els diferents estudiants exposen els seus treballs de recerca i el seu impacte en la comunitat científica i industrial.

Publicacions

El Programa de Doctorat determina que per poder finalitzar la tesi doctoral cada estudiant ha de tenir almenys 1 publicació JCR on sigui el/la primer/a autor/a (a més d'altres tipus de publicacions) on el seu contingut presenti una o més de les aportacions de la tesi. Cal tenir en compte la feina que comporta la realització d'una publicació d'aquest tipus, essent el temps necessari entre 1 any i 1 any i mig per a la seva realització. L'objectiu formatiu és la publicació dels resultats de la tesi en revistes, preferentment d'alt impacte (índex JCR).

Les publicacions es poden realitzar en qualsevol fase dels 3 anys de doctorat.

Segons acord del Consell de Departament "C.ENTEL/2022/02/05”,

per a aquells/es estudiants/tes que realitzin la Tesi Doctoral en modalitat de Doctorat Industrial i que la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat hagi concedit el procediment de confidencialitat recollit al punt 10.3 de la normativa acadèmica de l’Escola de Doctorat, en el cas que no puguin complir amb els requeriments ordinaris, la CAPD podrà autoritzar el dipòsit després de valorar els següents mèrits del/la doctorand/a en els quals la seva participació i contribucions han de quedar acreditades documentalment:

       - Patents: PCT enregistrada, o acceptada, amb conformitat de publicació.

       - Documents d’estandarització d’organismes reconeguts internacionalment (ANSI, ETSI, IEEE, IETF, ITU-T, ISO o altres)

       - Participació en activitats de recerca rellevants on quedi acreditada documentalment per l’empresa la seva contribució específica i aportació científica en un document signat pel tutor de l’empresa, exposant el tipus d’activitat: Proves de concepte, proves de camp, testbeds o prototipus, estudis basats en simulació o analítics, o altres aspectes objectivament significatius.

Mobilitat

Una de les prioritats del programa és la formació del doctorand en el treball en equip i la multidisciplinarietat, no només en un entorn nacional sinó també internacional. Per això el programa fomenta les estades de recerca en centres de recerca públics i privats europeus i internacionals. Aquestes instàncies permeten que el doctorand pugui obtenir el títol de doctor amb menció internacional si ha realitzat una estada mínima de tres mesos en un centre de recerca de prestigi o una institució d'ensenyament superior fora d'Espanya.

El nombre mínim d'hores que se suposa per a aquesta activitat és de 480 hores aproximadament (3 mesos). Les mobilitats es poden realitzar en qualsevol fase dels 3 anys de doctorat.

Altres activitats

Assistència a seminaris o workshops externs al programa de doctorat o interns dels grups de recerca associats al programa de doctorat. Es tracta de seminaris o workshops organitzats per altres programes de doctorat o bé per institucions amb temes de recerca alineats amb aquest programa, que puguin ser d'interès per als estudiants. També s'inclouen els seminaris que es realitzen dins dels grups de recerca on s'exposen temàtiques d'interès per als estudiants del programa de doctorat.

Els seminaris solen tenir una durada de 2h, mentre que els workshops solen ser de mínim 1 dia. La previsió és que aquestes activitats es realitzin com a mínim 6 vegades per any.

Aquesta activitat en principi no té mobilitat associada, per ser la majoria d'àmbit local dins de la UPC.

Seguiment

Després de la primera matrícula, cada estudiant generarà i mantindrà el Document d'Activitats del Doctorand (DAD), que serà un registre informàtic individualitzat del control d'activitats que quedarà en propietat de l'Escola de Doctorat. El DAD serà revisat pel director/a de tesi, i avaluat anualment per la comissió acadèmica del programa.

Al DAD figuraran totes les activitats relacionades amb la vida acadèmica del doctorand o doctoranda, com:

 • Document de compromís
 • Formació investigadora específica
 • Formació transversal
 • Pla de recerca
 • Canvis de director o directora
 • Informes de director o directora
 • Informes de la comissió acadèmica del programa
 • Convenis
 • Estades
 • Ajuts o beques
 • Participació en congressos, seminaris, de la UPC o externs a la UPC
 • Publicacions

El document d'activitats del doctorand és l'instrument d'avaluació continuada de l'investigador en formació que inclou les evidències de la seva formació en recerca i en competències transversals. Per aquest motiu, es lliurarà a tots els membres del tribunal de tesi.

Pla de recerca

El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un Pla d'Investigació, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el seu document d'activitats. Aquest pla, que podrà ser millorat al llarg dels estudis de doctorat, ha de ser avalat pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es volen assolir amb la investigació (Taula de continguts i extensió esperada - Research Plan link).

La primera presentació del pla de recerca es farà mitjançant una defensa pública, que serà avaluada per un tribunal.

La Comissió Acadèmica és la responsable de nomenar els tribunals de Pla de Recerca (Projecte de Tesi), així com de valorar el seu resultat per poder donar indicacions addicionals a l'estudiant i al seu director. Es procurarà, en la mesura del possible, que un membre del tribunal sigui el responsable d'una àrea de recerca diferent a l'àrea en la qual es realitza la tesi. El segon membre del Departament serà de la mateixa àrea i el membre extern ha de ser coneixedor de la temàtica de la tesi. Els membres de tribunal hauran de tenir una memòria del pla d'investigació amb una setmana d'antelació com a mínim. Abans de la defensa es lliurarà a cada membre del tribunal una còpia impresa de les transparències. La presentació tindrà una durada màxima d'una hora i un debat de durada màxima d'una altra hora.

Finalitzada la defensa, el tribunal decidirà una qualificació i elaborarà unes recomanacions que comentarà amb l'estudiant i que farà arribar juntament amb la qualificació al Coordinador del Programa de Doctorat. Aquesta informació serà inclosa en el DAD i serà revisada amb posterioritat a una reunió de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat. Aquesta podrà donar recomanacions addicionals a l'estudiant i al director sobre el seu pla d'investigació.

Desvinculació del programa de doctorat

L'avaluació positiva del Pla de Recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. En cas d'avaluació no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposarà d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou Pla de Recerca, que serà avaluat per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comportaran la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi caldrà que presenti un nou pla de recerca.

Presentació i defensa pública de la tesi doctoral

Els procediments que defineixen com realitzar el redactat, presentació i defensa pública de la tesi doctoral es troben recollits en els capítols 10, 11 i 12 de la Normativa Acadèmica dels Estudis de Doctorat de la UPC.

Per iniciar el procés de lectura d'una tesi han de tenir publicacions en congressos de solvència reconeguda en l'àrea de recerca de la mateixa i articles en revistes indexades JCR.

El/la doctorand/a ha de ser el/la primer/a autor/a d'almenys 1 publicació JCR on el seu contingut presenti una o més de les aportacions de la tesi. En qualsevol cas la CAPD haurà de valorar si els treballs són suficients per a la defensa de la tesi. Per aquest motiu es recomana que abans d'iniciar el procés de dipòsit es consulti amb la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) sobre l'adequació dels resultats.

Com a regla general, i per evitar retards en aquest procés, es suggereix consultar la CAPD la viabilitat del dipòsit de la tesi abans d'iniciar la petició de lectura de la mateixa, indicant quines són les publicacions. Per a això, s'haurà d'enviar a la CAPD (mitjançant un e-mail al coordinador del programa) un resum de les aportacions realitzades que inclogui les següents dades, addicionalment a la documentació reglamentaria:

 • 1.1 Sumari: Un resum de la tesi doctoral d'aproximadament una pàgina.

 • 1.2 Contribucions: Una llista de totes les contribucions realitzades a la tesi doctoral amb una breu descripció d'un paràgraf justificant la rellevància de cadascuna d'elles.

 • 1.3 Publicacions: Una llista de totes les publicacions del/de la doctorand/a indicant quines de les contribucions de la tesi presenta cadascuna.

Llistat numerat de la documentació necessària (https://doctorat.upc.edu/ca/tesi-doctoral/tesi-doctoral?set_language=ca):

2.Tesi: Tesi Doctoral (pujada a AteneaPhD).

3. Resum de la Tesi, en format oficial de l’Escola de Doctorat (en català o espanyol, i en anglès).

4. DAD

5. Model IEE: Informe de 2 experts externs, un dels quals ha de ser internacional (a partir de 25 de maig de 2022, segons Pla Millora DOC000001404.M.6.2021, Informe d’Acreditació 2021).

6.1 Model T: Proposta de Tribunal, almenys un ha de ser internacional, excepte que ho autoritzi la Comissió de Doctorat (a partir de 25 de maig de 2022, segons Pla Millora DOC000001404.M.6.2021, Informe d’Acreditació 2021).

6.2 CV breu dels membres del tribunal.

7. Model ADT: Autorització del/la Director/a.

8. Model TDX: Declaració d’autor dels drets per a TDX.

9. Model ADU: Informe de qualitat i autorització de la Comissió de Doctorat

Opcionals:

Model PTDC: En cas de presentació amb processos de confidencialitat.

Model ET: En cas d’embargament temporal.

En cas solicitud de Menció Internacional

Model MI: Solicitud de la Menció Internacional.

Model AA: Aval i autorització.

Certificat d’Estància.

 

La Comissió estudiarà la documentació i en el termini màxim d'un mes avaluarà la proposta de dipòsit i defensa. En cas que no es compleixin aquests criteris la Comissió rebutjarà la proposta de lectura, que no es podrà tornar a presentar-se fins que no s'hagin realitzat noves contribucions.

Els criteris de garantia de la qualitat anteriors estan subjectes a ser revisats periòdicament per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat. Sempre que això es faci es donarà un període de transició adequat.

Sistema de Qualitat

El Sistema de Qualitat del nostre programa es basa en les normes i procediments del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ) de l'Escola de Doctorat de la UPC ( https://doctorat.upc.edu/ca/escola/qualitat ).

Al·legacions, reclamacions i suggeriments

Els canals per presentar suggeriments i reclamacions són: per correu electrònic () o de forma presencial a través de la Unitat de Gestió del Departament ENTEL.