Vés al contingut (premeu Retorn)

Procediments

Els procediments que defineixen el funcionament general del programa de doctorat, es troben recollits a la Normativa Acadèmica dels Estudis de Doctorat de la UPC.

Admissió i acollida de nous estudiants


El procediment per sol·licitar l'admissió a un programa de doctorat de la UPC és el següent:

 1. Verificar els requisits d'accés i el calendari de matrícula corresponent.
 2. Sol·licitar l'admissió a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat:
   1. Donar-se d'alta en l'aplicació d'admissions i omplir el formulari d'admissió (identificació, CV , titulacions, certificats de notes...).
   2. Acreditar documentalment els següents aspectes:
    • Titulacions legalitzades.
    • Pla d'estudis i certificat de notes d'estudis previs.
    • Currículum que inclogui treballs de recerca i publicacions.
    • Beques i ajuts obtinguts.
    • Altres mèrits.
 3. El coordinador o coordinadora del Programa de Doctorat emet la carta d'admissió.

Requisits específics d'admissió


L'estudiant al qual està dirigit el Programa de Doctorat és aquell que havent cursat estudis de màster en telecomunicació o informàtica vol aprofundir en un tema o àrea amb l'objectiu de poder aportar coneixement. Si bé aquest podríem dir que és el punt de partida ideal no és l'únic ja que altres titulacions prèvies són possibles, encara que amb la possibilitat de requerir complements de formació.

 

 

L'entrada natural al programa de doctorat és a través del Màster en Enginyeria de Telecomunicació de la UPC, no essent en aquest cas necessari realitzar complements de formació. Per a estudiants d'altres programes de màster, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat analitzarà l'expedient acadèmic del sol·licitant i l'àmbit en què desenvoluparà la seva tesi. En base a aquesta informació podrà decidir sobre la necessitat de realitzar complements de formació fins a un màxim de 30 crèdits. Per regla general, estudiants en possessió d'un màster en telecomunicació (o equivalent) d'altres universitats espanyoles o europees poden accedir a la fase d'investigació directament. Als estudiants amb màster en informàtica o ciències de la computació se'ls pot exigir algun reforç en la temàtica de xarxes de telecomunicació. Altres procedències han de cursar crèdits addicionals amb l'objectiu de poder adquirir els coneixements necessaris de forma ràpida.


El coneixement d'anglès tant escrit com parlat és imprescindible ja que es tracta de l'idioma de comunicació que es farà servir en el doctorat, tant per a la seva formació, generació de publicacions i informes, així com el d'intercanvi de coneixements amb altres investigadors.

Criteris de valoració de mèrits i ponderació

 

L'admissió al programa de doctorat és, en última instància, regulada per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD). En el procés d'admissió que realitza la CAPD es demana la següent informació de cada un dels estudiants:

 

  • Expedient acadèmic.
  • Currículum Vitae.
  • Escrit qual es descriu l'interès en realitzar el doctorat i l'àrea de recerca en què volen desenvolupar la seva tesi.
  • Dos contactes als quals es puguin demanar recomanacions sobre el candidat.
  • Proposta de director de la seva tesi doctoral en el cas de tenir el seu beneplàcit.

Aquesta informació s'emmagatzema a la intranet perquè els membres de la CAPD la puguin consultar. En les dues reunions periòdiques de la CAPD es discuteixen totes les sol·licituds d'admissió que s'han rebut en el mes anterior. La resta d'admissions es resolen de forma no presencial en el termini inferior a un mes. El mecanisme utilitzat és la consulta mitjançant correu indicant la carpeta de la intranet en què es troba la informació del candidat i donant un termini de tres setmanes perquè es manifestin objeccions a l'admissió de l' estudiant. En cas de conflicte (opinions contraposades dels membres) es podrà sol·licitar una reunió presencial per resoldre l'admissió. En aquesta reunió es podrà convidar al director de tesi proposat perquè manifesti la seva opinió sobre el candidat.


En cas de no existir proposta de director de tesi, la CAPD és la responsable d'assignar-li un. En base a les preferències de tema del candidat per a la realització de la tesi, es demanarà al membre de la CAPD més proper a aquest tema una proposta de director. Si el responsable d'aquesta àrea no ho pogués atendre es buscaria una altra àrea i es repetiria la sol·licitud. Si un cop consultats tots els membres de la CAPD no es troba director no es podria acceptar la sol·licitud.

En el cas de tenir un director de tesi per al candidat es procedeix a fer una valoració en la qual es consideren els següents elements amb una nota de 0 a 10 i amb la ponderació indicada:

 

 • Expedient acadèmic i procedència (30%).
 • Experiència de recerca (10%).
 • Coneixements d'idiomes (10%).
 • Altres aspectes rellevants descrits al CV i no considerats en els tres punts anteriors (5%).
 • Valoració del director de la seva tesi doctoral (30%).
 • Valoració de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (15%).

L'estudiant serà admès si supera una puntuació de 7 punts. En qualsevol cas se li notificarà la decisió, indicant la valoració global i les parcials. Per no personalitzar la decisió, es farà la mitjana entre la valoració del director i de la CAPD, essent aquesta nota la que es farà pública


Juntament amb l'admissió, la CAPD emetrà unes recomanacions de matrícula en el cas de requerir complements de formació. Els crèdits recomanats (fins a un màxim de 30) corresponen a assignatures de l'àrea de Telemàtica que es puguin cursar amb la major brevetat.

Infraestructura i equipaments disponibles per als estudiants admesos


Els estudiants són convidats pel coordinador a una reunió a la seva arribada a la que l'estudiant pot aclarir dubtes sobre els següents passos a realitzar o regles de funcionament. El coordinador aprofita aquesta reunió per aclarir i incidir en aspectes clau com són els criteris de permanència, el seguiment que es realitzarà a l'estudiant i el que s'espera d'ell.


Tots els estudiants que desenvolupen la seva recerca en el programa de doctorat d'Enginyeria Telemàtica compten amb un lloc de treball còmode i adequat en un despatx o laboratori compartit amb altres estudiants per fomentar un esperit de comunitat que afavoreix el lliure intercanvi d'idees i el treball col·laboratiu. S'inclou un espai físic individual equipat amb un PC de sobretaula que disposa de les llicències de programari d'oficina bàsiques i d'altres eines de càlcul o simulació a través del repositori de programari de la UPC. Els estudiants tenen accés a tot tipus de material d'oficina, servei d'impressió i sales de reunions equipades amb equips de projecció i de vídeo conferència i a altres zones comunes destinades a reunions més informals amb nevera, microones i cafetera.

 

La Unitat de Gestió del Departament proporciona suport als estudiants de doctorat a diferents nivells: des de la gestió econòmica dels viatges, ja sigui per a la participació en congressos o en reunions de projectes internacionals, fins al procés de defensa a la fase final de l'elaboració de la tesi.

A més de tot el que s'ha esmentat fins ara, les diferents línies que desenvolupen la investigació del Departament compten amb els recursos específics que es resumeixen a continuació:

 

Els alumnes de doctorat que realitzen la tesi doctoral al grup de recerca de Disseny i avaluació de Xarxes i Serveis de Banda Ampla (BAMPLA) disposen de diverses facilitats per al treball basat en emulació i simulació, però també compten amb espais adaptats per a realitzar treballs d'investigació amb equips de xarxa singulars. Es destaquen el Laboratori de Xarxes i Serveis, que disposa d'equips EPON/GPON, Metro Ethernet , Gateways EPON/WLAN interconnectats a una xarxa experimental OPENFLOW (plataforma OFELIA i FIBRE) amb sortida continental d'experimentació de SDN a 10 Gbps, i el Laboratori de Serveis Audiovisuals que compta amb un entorn híbrid capaç de transmetre 2Kx2K amb i sense compressió en mode videoconferència a taxes de fins 2Gbps, l'equip inclou MCUs de nivell físic o xarxa .

Els doctorands del Grup de Recerca en Xarxes Cel·lulars i Ad hoc (GRXCA) tenen a la seva disposició una gran varietat d'equips que tenen com objectiu el desenvolupament aplicat de les línies de recerca del grup. D'aquesta manera, els doctorands tindran accés a múltiples servidors optimitzats per dur a terme tasques de càlcul intensiu i processos de simulació. A més a més, els estudiants de doctorat de GRXCA tenen accés a diferents plataformes de desenvolupament en xarxes sense fils (basades en IEEE 802.11 i IEEE 802.15.4), amb el principal objectiu de permetre a l'estudiant de doctorat la verificació de models analítics i simulats, així com la construcció de serveis de xarxa centralitzats o distribuïts. Els doctorands de GRXCA disposaran també d'un servei de disc en xarxa per organitzar la seva informació, així com un equip individual ubicat al laboratori amb el qual dur a terme la seva investigació .

Els estudiants vinculats a la línia de Gestió, Polítiques de Preus i Serveis en Xarxes de Nova Generació (MAPS) tenen accés al laboratori virtual EmanicsLab. Aquest laboratori està suportat per una xarxa constituïda per un total de 20 nodes ubicats en deu universitats europees. El grup MAPS contribueix amb dos d'aquests nodes. Els doctorands fan servir el laboratori en les seves activitats de recerca en el camp de la gestió de xarxes i serveis, incloent sistemes de recollida i anàlisi de fluxos de trànsit, sistemes de monitorització i comptabilitat, anàlisi d'estabilitat de xarxes autònomes i mecanismes d'assignació/gestió de recursos en xarxes virtuals.

Els doctorands de la línia de Serveis Telemàtics (SERTEL) tenen a la seva disposició els serveis d'espai de disc en xarxa per a la realització de backups així com diversos servidors de càlcul optimitzats per a l'execució de diferents simuladors. El grup compta, a més a més, amb un entorn de virtualització compost per cinc servidors d'altes prestacions que permet dur a terme estudis sobre infraestructures de xarxa complexes.

A més de proporcionar accés a diversos servidors de càlcul d'altes prestacions, el grup de Xarxes Sense Fils (WNG) posa a disposició dels alumnes de doctorat equips necessaris per a l'estudi de la gestió de recursos ràdio, com ara analitzadors d'espectre, oscil·loscopis i fonts d'alimentació de gran precisió per a l'estudi del consum d'energia de petits dispositius. El grup també compta amb material d'última generació per a la investigació sobre xarxes d'àrea local sense fils (WLAN) i xarxes d'àrea personal, incloent llicències de programari i equip hardware necessaris per proporcionar entorns de desenvolupament per a diferents plataformes de xarxes de sensors. En aquest sentit, el grup disposa d'una gran infraestructura fixa composta per desenes de nodes que pot ser gestionada remotament per configurar un gran nombre d'experiments .

Els laboratoris docents dotats d'analitzadors de xarxes, commutadors i routers, punts d'accés Wi-Fi poden ser usats pels estudiants de doctorat fora del seu horari de classes de màster.

Activitats complementàries per a l'estudiant

 

Totes les activitats quedaran reflectides en el Document d'Activitats del Doctorand (DAD, detallat posteriorment), i serà revisat pel director de tesi.

 

Cursos i seminaris

Previsiblement els seminaris que es realitzin seran de 2h, seguint el mateix model dut a terme en cursos anteriors.
Es realitzaran un mínim de 6 seminaris per any, dels quals cada estudiant haurà de realitzar un mínim de 3. Per aquesta raó, el nombre d'hores totals per a l'estudiant és de 18h. L'objectiu formatiu és la millora dels coneixements de temàtica relacionada amb la investigació de la tesi doctoral.
Els seminaris es poden organitzar en qualsevol fase dels 3 anys de doctorat.


Workshops

Aquest programa de doctorat participa en un workshop anual, del qual ja s'ha fet la 3a edició. El workshop "Barcelona Forum on PhD. Research in Information and Communication Technologies" té una durada d'1 dia, amb sessions de matí a partir de les 9h i de tarda fins les 18:30 h. L'objectiu formatiu és l'assistència i participació en workshops i reunions de treball relacionats amb el seu tema de tesi.


Publicacions

El programa de doctorat determina que cada estudiant ha de tenir almenys una publicació rellevant JCR (a més d'altres tipus de publicacions) per a poder finalitzar la seva tesi doctoral. Tenint en compte tot el treball que comporta la realització d'una publicació d'aquest tipus, el temps necessari és entre 1 any i 1 any i mig. L'objectiu formatiu és la publicació dels resultats de la tesi en revistes, preferentment d'alt impacte (índex JCR).
Les publicacions es poden realitzar en qualsevol fase dels 3 anys de doctorat.


Mobilitat

Estades de recerca o estades per a mencions internacionals i congressos. El nombre d'hores que se suposa per aquesta activitat és de 480h aproximadament (3 mesos). L'objectiu formatiu és l'estada en centres estrangers per a realitzar alguna activitat de recerca i/o participació en congressos, directament relacionada amb la tesi o amb qualsevol altre tema d'interès per a la formació del doctorand.
Les mobilitats es poden realitzar en qualsevol fase dels 3 anys de doctorat .


Altres
Assistència a seminaris o workshops externs al programa de doctorat o interns dels grups de recerca associats al programa de doctorat. Es tracta de seminaris o workshops organitzats per altres programes de doctorat o bé per institucions amb temes de recerca alineats amb aquest programa, que puguin ser d'interès per als estudiants. També s'inclouen els seminaris que es realitzen dins dels grups de recerca on s'exposen temàtiques d'interès per als estudiants del programa de doctorat.
Els seminaris solen tenir una durada de 2h, mentre que els workshops solen ser de mínim 1 dia. La previsió és que aquestes activitats es realitzin com a mínim 6 vegades per any.
Aquesta activitat en principi no té mobilitat associada, per ser la majoria d'àmbit local dins la UPC .

Seguiment


Després de la primera matrícula, cada estudiant generarà i mantindrà el Document d'Activitats del Doctorand (DAD), que serà un registre informàtic individualitzat que quedarà en propietat de l'Escola de Doctorat. El DAD serà revisat pel director/a de tesi, i avaluat anualment per la Comissió Acadèmica del programa.

 


Al DAD figuraran totes les activitats relacionades amb la vida acadèmica del doctorand o doctoranda, com ara:

 • Document de compromís.
 • Formació investigadora específica.
 • Formació transversal.
 • Pla de recerca.
 • Canvis de director o directora.
 • Informes de director o directora.
 • Informes de la Comissió Acadèmica del Programa.
 • Convenis.
 • Estades.
 • Ajudes o beques.
 • Participació en congressos, seminaris, de la UPC o externs a la UPC.
 • Publicacions.

El document d'activitats del doctorand serà un instrument d'avaluació continuada de l'investigador en formació i inclourà evidències de la seva formació en recerca i en competències transversals. Per aquest motiu, es lliurarà a tots els membres del tribunal de tesi.

Pla de recerca


El doctorand o doctoranda ha d'elaborar un Pla de Recerca, abans de finalitzar el primer any, que s'inclourà en el seu document d'activitats. Aquest pla, que podrà ser millorat al llarg dels estudis de doctorat, ha de ser avalat pel director o directora, i ha d'incloure la metodologia que s'utilitzarà, així com els objectius que es volen assolir amb la investigació.

La primera presentació del pla de recerca es farà mitjançant una defensa pública, que serà avaluada per un tribunal.

 

 

La Comissió Acadèmica és la responsable de nomenar els tribunals de Pla de Recerca (Projecte de Tesi), així com de valorar el resultat per poder donar indicacions addicionals a l'estudiant i al seu director. Es procurarà, en la mesura del possible, que un membre del tribunal sigui el responsable d'una àrea d'investigació diferent a l'àrea en la qual es realitza la tesi. El segon membre del Departament serà de la mateixa àrea i el membre extern ha de ser coneixedor de la temàtica de la tesi. Els membres de tribunal hauran de tenir una memòria del pla de recerca amb una setmana d'antelació com a mínim. Abans de la defensa es lliurarà a cada membre del tribunal una còpia impresa de les transparències. La presentació tindrà una durada màxima d'una hora i un debat de durada màxima d'una altra hora.


Finalitzada la defensa, el tribunal haurà de decidir una qualificació i elaborarà unes recomanacions que comentarà amb l'estudiant i que farà arribar juntament amb la qualificació al coordinador del programa de doctorat. Aquesta informació serà inclosa en el DAD i serà revisada amb posterioritat en una reunió de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat. Aquesta podrà donar recomanacions addicionals a l'estudiant i al director sobre el seu pla de recerca.

Desvinculació del Programa de Doctorat


L'avaluació positiva del Pla de Recerca és un requisit indispensable per continuar en el programa de doctorat. En cas d'avaluació no satisfactòria, el doctorand o doctoranda disposarà d'un termini de sis mesos per elaborar i presentar un nou Pla de Recerca, que serà avaluat per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat. Dues avaluacions consecutives no satisfactòries del pla de recerca comportaran la baixa definitiva del programa.

En cas que el doctorand o doctoranda canviï de tema de tesi caldrà que presenti un nou pla de recerca.

Presentació i defensa pública de la tesis doctoral

 

Els procediments que defineixen com realitzar el redactat, presentació i defensa pública de la tesi doctoral es troben recollits en el capítol III de la Normativa Acadèmica dels Estudis de Doctorat de la UPC .
Per iniciar el procés de lectura d'una tesi s'haurien de tenir publicacions en congressos de solvència reconeguda en l'àrea de recerca de la mateixa i/o articles en revistes indexades amb una bona posició en els índexs d'impacte.


Si bé el nombre mínim de JCR per poder presentar la Tesi és d'un s'espera que el treball estigui clarament relacionat amb la temàtica de la tesi i que el candidat tingui protagonisme en la llista d'autors. En qualsevol cas la CAPD haurà de valorar si els treballs són suficients per a la defensa de la tesi. Per aquest motiu es recomana que abans d'iniciar el procés de lectura es consulti amb la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) sobre l'adequació dels resultats.

Com a regla general, i per evitar retards en aquest procés, se suggereix consultar la CAPD la viabilitat de la lectura de la tesi abans d'iniciar la petició de lectura de la mateixa, indicant quines són les publicacions. Per a això, s'haurà d'enviar a la Comissió de Doctorat (mitjançant un e-mail al director del programa) un resum de les aportacions realitzades que inclogui les següents dades :

 

 • Un resum de la tesi doctoral d'aproximadament una pàgina.
 • Una llista de totes les contribucions realitzades a la tesi doctoral amb una breu descripció d'un paràgraf justificant la rellevància de cadascuna d'elles.

La Comissió estudiarà la documentació i en el termini màxim d'un mes avaluarà la proposta de lectura. En cas que no es compleixin aquests criteris la Comissió rebutjarà la proposta de lectura, que no es podrà tornar a presentar fins que no s'hagin realitzat noves contribucions.


Els criteris de garantia de la qualitat anteriors estan subjectes a ser revisats periòdicament per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat. Sempre que això es faci es donarà un període de transició adequat.

Al·legacions, reclamacions i suggeriments


Els canals per presentar suggeriments i reclamacions són : per correu electrònic (gestio.academica@entel.upc.edu) o de forma presencial a través de la Unitat de Gestió del Departament ENTEL .